Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących dla młodzieży oraz klas wstępnych w liceach ogólnokształcących dwujęzycznych lub z oddziałami dwujęzycznymi prowadzonych przez Miasto Kraków, będzie przeprowadzone w nowych terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podane po opublikowaniu ich przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Podstawa prawna: §  11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)

 

Zarządzenie Nr 6/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składana dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół dla absolwentów

  • szkół podstawowych, tj.: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia

na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021.

L.P. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 11.05. – 23.06.
2020 r.
22.07. – 27.07.
2020 r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty lub art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe. do 24.06.2020 r. do 29.07.2020 r.
3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty. 26.06. – 30.06.
2020 r.
nie dotyczy
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 13.07.2020 r.
godz. 12.00
17.08.2020 r.
godz.12.00
5 Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe. do 14.07.2019 r. do 14.08.2019 r.
6 Potwierdzenie woli podjęcia nauki danej szkole poprzez dostarczenie:
§ oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone (por. punkt 3 – uzupełnienie wniosku)
§ zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.
do 20.07.2019 r. do 21.08.2019 r.
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych. 21.07.2019 r.
godz. 12.00
24.08.2019 r.
godz. 12.00
8 Poinformowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty przez dyrektora trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia o liczbie wolnych miejsc w szkole – wypełnienie arkusza, który znajduje się w Panelu Dyrektora na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie. 21.07.2019 r. 24.08.2019 r.