Oferta edukacyjna  na rok 2020/2021
Drogi Ósmoklasisto !

Znajdź nas na facebook-u,  kliknij w link: FACEBOOK

Jeśli masz pytania  dot. rekrutacji zadzwoń 12-644-19-39 lub 12-644-14-25

 

Film z humorem pt. „Biegiem do naszej szkoły ( przygotowany przez Panią Joasię – nauczycielkę wychowania fizycznego  w naszej szkole).

Najlepsza dla Ciebie szkoła w Małopolsce!

Rekrutacja rozpoczyna się 11 maja 2020 r.

NASZE KLASY –  NASZE ZAWODY

BUDOWNICTWO
Technik budownictwa

W tej klasie będziesz uczył się  przedmiotów zawodowych i przedmiotów do egzaminu maturalnego.

Na poziomie rozszerzonym pomożemy i będziemy uczyć Cię: geografii i matematyki

Będziemy uczyć Cię w przedmiotach zawodowych :

-wykonywania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych,

-organizacji i kontroli robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów.

Będziemy uczyć Cię różnych umiejętności na lekcjach z przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym
i praktycznym.Zajęcia praktyczne będą odbywać się w Centrum Kształcenia Praktycznego.

Przykładowe przedmioty zawodowe:
– Bezpieczeństwo i higiena pracy
-Działalność gospodarcza w budownictwie
-Konstrukcje budowlane
-Podstawy budownictwa
-Roboty konstrukcyjno-budowlane
-Organizacja robót budowlanych
Nadzór robót budowlanych

INFORMATYKA
Technik informatyk

Otwarliśmy nowy kierunek od 2017r.
Nowe wyposażenie pracowni – nowe komputery

Na poziomie rozszerzonym pomożemy  i będziemy uczyć Cię do matury: języka angielskiego i matematyki.

Będziemy uczyć Cię w przedmiotach zawodowych :

-montażu i eksploatacji systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci,

-programowani,tworzenia i administrowania stronami internetowymi i bazami danych.

Wiedzę informatyczną  będziesz zdobywać na przedmiotach zawodowych:
-Bezpieczeństwo i higiena pracy
-Urządzenia techniki komputerowej
-Systemy operacyjne
-Witryny i aplikacje internetowe
-Administracja systemami operacyjnymi
-Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych
-Programowanie aplikacji internetowych

GASTRONOMIA
Technik żywienia  usług gastronomicznych


W tej klasie będziemy uczyć Cię na poziomie rozszerzonym: biologii i języka angielskiego.

Będziemy uczyć Cię w przedmiotach zawodowych:

 • sporządzania potraw i napojów
 • organizacji żywienia i usług gastronomicznych

Praktyki będziesz odbywał w restauracjach i hotelach. Egzamin zawodowych będziesz zdawał w naszej szkole , bo jesteśmy Centrum Egzaminacyjnym.

Przykładowe przedmioty zawodowe:
-Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
-Zasady żywienia
-Organizacja produkcji gastronomicznej
-Usługi gastronomiczne
-Działalność gospodarcza w gastronomii
-Pracownia obsługi klienta
-Pracownia gastronomiczna
-Pracownia planowania żywienia

Polecamy u nas  trzy kierunki kształcenia.

Od 11 maja 2020 r. rozpoczynamy rekrutację do klas w Technikum nr 2 w Krakowie:

Budownictwo – technik budownictwa

Informatyka – technik informatyki (nowy kierunek od 2017 r.)

Gastronomia – technik żywienia i usług gastronomicznych

Zobacz również zamieszczoną w dalszej części strony  naszą ofertę w Branżowej szkole I Stopnia:

Co oferujemy

1 .Kształcimy w zawodach:

 • monter zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie – Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Studenckiego Komitetu Solidarności
 • technik budownictwa – Technikum Nr 2 im. Studenckiego Komitetu Solidarności

2.   Możliwość uzyskania uprawnień budowlanych

ZGODNIE Z NOWYMI PRZEPISAMI TECHNICY BUDOWNICTWA  MOGĄ UZYSKAĆ UPRAWNIENIA BUDOWLANE:

Ustawodawca – od 10 sierpnia 2014 roku – przyznał uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie osobom posiadającym tytuł zawodowy Technika budownictwa po odbyciu czterech lat praktyki na budowie i zdaniu egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Zgodnie z §12.2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, o kubaturze do 1000 m3 oraz:

 • wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygn. nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m;
 • posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym;
 • przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m;
 • niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na budowie;
 • niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej.

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

Szkoła znajduje się pod patronatem firmy ATLAS

Dzięki temu uczniowie branży budowlanej mogą systematycznie brać udział w szkoleniach i warsztatach. Zajęcia prowadzą doświadczeni szkoleniowcy, w tym Certyfikowani Fachowcy ATLAS, a do udziału w szkoleniach zaproszeni są również nauczyciele pragnący być na bieżąco z osiągnięciami w budownictwie. Poszczególne zagadnienia realizacyjne są omawiane na realnych przykładach z wykorzystaniem wyrobów nieodpłatnie przekazanych szkołom przez ATLASA. Łódzka firma dodatkowo wspiera szkołę  w wyposażeniu pracowni przeznaczonych do nauki zawodu oraz dostarcza materiały dydaktyczne w postaci czasopisma „ATLAS fachowca”, filmów instruktażowych, innych materiałów informacyjnych.

Nauczymy Cię najlepiej

malowania i tynkowania, murowania i układania posadzek, obsługi profesjonalnych programów komputerowych do projektowania budynków typu: Auto CAD, Zuzia, Rodos.

Rekrutujemy do zawodów

W Technikum nr 2 – zawody :

 • technik budownictwa
 • technik architektury krajobrazu
 • technik sieci i urządzeń sanitarnych

W Branżowej Szkole I stopnia nr 2 zawody:

 • monter robót wykończeniowych w budownictwie
 • monter urządzeń sanitarnych

Co oferujemy

Kształcimy w zawodzie:

 • technik informatyk

( nowy kierunek od 2017r. – nowe wyposażenie pracowni)

Nauczymy Cię najlepiej

montażu i eksploatacji systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci, programowania, tworzenia i administrowania stron internetowych oraz zarządzania bazami danych.

Warto zobaczyć – technicy informatycy z naszej szkoły

Lekcja programowania w CSS

Co oferujemy

Kształcimy w zawodach:

 • kucharz – Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Studenckiego Komitetu Solidarności
 • technik żywienia i usług gastronomicznych – Technikum Nr 2 im. Studenckiego Komitetu Solidarności

Nauczymy cię najlepiej

różnorodnych metod i technik kulinarnych, obsługi nowoczesnych urządzeń gastronomicznych, prowadzenia przedsiębiorstwa gastronomicznego. Możesz uczestniczyć w zajęciach praktycznych w renomowanych zakładach gastronomicznych miasta Krakowa.

Nasza nauka

W tym roku szkolnym prowadzimy nabór do klas kształcących w następujących zawodach:

TECHNIKUM NR 2

-Technik budownictwa,
-Technik architektury krajobrazu,
-Technik informatyk,
-Technik inżynierii sanitarnej
-Technik żywienia i usług gastronomicznych,
-Kelner

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 2

-Cukiernik
-Kucharz
-Monter sieci i instalacji sanitarnych
-Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie